ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-587378 อีเมล : info@nonsanga.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

เฟสบุ้ค1
กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดย

นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อสม. และพี่น้องประชาชนตำบลโนนสง่า ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ฉีดพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าตำบลโนนสง่า โดยนายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายก อบต.โนนสง่า มอบหมายให้นายวิมล แฮดเมย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าตำบลโนนสง่า พร้อมด้วยนายไสว วิถาทานัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าตำบลโนนสง่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกฉีดพ่นหมอกควันในการป้องกันไข้เลือดออก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน

26 พฤษภาคม 2565

กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านขนวน หมู่ที่ 6 และบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

25 พ.ค.65 นายกคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านขนวน หมู่ที่ 6 และบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3

 

25 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า มอบวอกเกอร์ 4 ขา(อุปกรณ์ช่วยเดิน)ให้กับผู้สูงอายุบ้านโนนทัน ม.4 จำนวน 2 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าตำบลโนนสง่า กองสวัสดิการสังคม นำโดยนายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายก อบต.โนนสง่า พร้อมด้วย นางสุวพีร์  อามาตย์ นายก อบต.โนนสง่า นายสิทธิชัย  ชนะศรีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบวอกเกอร์ 4 ขา(อุปกรณ์ช่วยเดิน)ให้กับผู้สูงอายุบ้านโนนทัน ม.4 จำนวน 2 ราย 1.นายสุธี  อินทร์เคน อายุ 78 ปี 2.นายคูณ ศรีสมบูรณ์ อายุ 66 ปี เพื่อไว้ใช้ช่วยพยุงเดินและจะประสานนักกายภาพบำบัด พร้อมอาสาสมัครศูนย์มีสุขดูแลต่อไป

24 พฤษภาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่าจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมก่อนที่จะเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนเวลามาส่งมารับลูกในช่วง COVIC-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า

13 พฤษภาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมก่อนที่จะเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนเวลามาส่งมารับลูกในช่วง COVIC-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน

12 พฤษภาคม 2565

ร่วมต้อนรับ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกติดตามผลการดำเนินโครงการและเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารและ จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า พร้อมคณะ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกติดตามผลการดำเนินโครงการและเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ครั้งที่ 2 )
เพื่อติดตามการบรรจุแผนพลังงานเข้าแผนพัฒนาตำบล และให้คำปรึกษา คำแนะนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทำโครงการด้านพลังงานเพื่อของบประมาณในปี 2566
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โอกาส นี้

10 พฤษภาคม 2565

 มอบเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน ( lumpy skindsease :LSD) ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

2 กันยายน 2564 นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า มอบเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน ( lumpy skindsease :LSD) ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ราย

02 กันยายน 2564

กิจกรรมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ม.7 ม.8 ม. 10,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าร่วมกับบ้านโนนจาน บ้านโนนเจริญ และบ้านหนองส่วย ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้สถานที่ ดังต่อไปนี้
- ศาลาอเนกประสงค์ วัดชัยประสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ศาลาอเนกประสงค์ วัดอินทาราม หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

07 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th
06 กรกฎาคม 2564

โครงการ 11 อ เพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 จัดกิจกรรมตามโครงการ 11 อ เพื่อสุขภาพ ณ ศาลาโรงทาน วัดวัดชัยประสิทธิ์ โดยมีประชาชนและกลุ่มเสี่ยงบ้านโนนเจริญเข้าร่วมอบรม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า

02 กรกฎาคม 2564

 ฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อไวรัส โควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th
30 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า

30 มิถุนายน 2564

กิจกรรมมอบเงินเยียวยาวาตภัย 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th
29 มิถุนายน 2564

มอบหน้ากากอนามัยประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสาวนตำบลโนนสง่า,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า,nonsanga.go.th
29 มิถุนายน 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/04/2564
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
3,297
เดือนที่แล้ว
1,562
ปีนี้
6,216
ปีที่แล้ว
12,904
ทั้งหมด
23,284
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
26/04/2564 136 267 3,297 1,562 6,216 12,904 23,284 34.239.173.144