ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-587378 อีเมล : info@nonsanga.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

เฟสบุ้คลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 256518 ม.ค. 2565
2การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 25441 ธ.ค. 2564
3การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 เมษายน 25561 ต.ค. 2564
4การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25571 ต.ค. 2564
5การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 25571 ต.ค. 2564
6การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 25621 ต.ค. 2564
7การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 25441 ต.ค. 2564
8การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 25601 ต.ค. 2564
9การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 25621 ต.ค. 2564
10การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 25641 ต.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 14 สิงหาคม 25571 ต.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 25631 ต.ค. 2564
13หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 25441 ต.ค. 2564
14: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2561) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 25611 ต.ค. 2564
15หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิอุทรณ์ การพิจารณาอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดไว้1 ต.ค. 2564
16หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 25621 ต.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/04/2564
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
3,297
เดือนที่แล้ว
1,562
ปีนี้
6,216
ปีที่แล้ว
12,904
ทั้งหมด
23,284
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
26/04/2564 137 267 3,297 1,562 6,216 12,904 23,284 34.239.173.144